Onze doelgroep

Kinderen die in het einde van de basisschoolleeftijd zitten, een combinatie van jongens en meisjes; die niet meer thuis kunnen wonen en/of lichtverstandelijke beperkt zijn en/of een milde vorm van autisme. Kinderen die baat hebben bij duidelijke structuur.

 Kinderen die geïndiceerd zijn door de zorgaanbieder:

 • kinderen die qua gedragsproblematiek en/of de thuissituatie niet geplaatst kunnen worden in een pleeggezin
 • voor wie een leefgroep te onveilig en instabiel is
 • die op grond van gedrag en problematiek baat kunnen hebben bij een gezinshuis en binnen een gezinssysteem kunnen functioneren
 • die in emotionele en affectieve zin nog kunnen groeien
 • die in staat zijn de van buitenaf aangereikte structuur, normen en waarden in de loop van de tijd te internaliseren
 • die specifiek gebaat zijn bij continuïteit in de begeleiding en die profiteren van de nabijheid van de gezinshuisouders
 • die zich voegen in deze leefsituatie op een wijze die voor het kind (groei)bevorderend is.

Gedragsproblematiek is hanteerbaar in dit gezinshuis; geen doelgroep die obsessief de grenzen opzoekt, dus vooral kinderen/jongeren met internaliserend gedrag.

Contra-indicatie

 • externaliserend gedrag
 • ernstige verslavingsproblematiek
 • ernstige psychiatrische problematiek
 • automutilatie
 • rolstoel

Het is mogelijk lange en korte termijn plaatsingen te bieden. Ons doel is om te kiezen voor lange termijn. We willen in de toekomst er naar toewerken om kamerbegeleidingstrajecten aan te kunnen bieden.